Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Forsetra üçek kafel, Ltd.daş bilen örtülen metal üçek plitalary, asfalt gysgyçlar we PVC / ALUMINUM ýagyş çukurlaryny öndürmäge gönükdirilen 2017-nji ýylda döredildi.Şeýle hem ýeňil polat çarçuwaly gurluş jaýlary üçin ýokary sinkli polat truss öndürýäris.Jaý gurluşygyna degişli gurluşyk materiallarynyň hemmesi bilen müşderilerimize bir nokatly söwda hyzmatlaryny hödürleýäris.

Bizde bir reňkli we garyşyk reňkli daş örtükli üçek plitalary üçin iki sany ösen önümçilik liniýasy bar, dag gerşleri, jülge lýubkasy, bargea we tekiz list we ş.m. ýaly doly esbaplar toplumy bar. müşderileriň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin üçek kafel profilini we müşderileriň saýlamagy üçin dürli reňkleri.Şol bir wagtyň özünde, üçegiň özboluşly görnüşini ýa-da önümiň dürli ölçegini isleýän müşderiler üçin ýöriteleşdirilen bölekleriň gaýtadan işlenilmegini hem kabul edýäris.

“Forsetra Roof Tile Co.Ltd” diňe bir metal plitkalary öndürmek bilen çäklenmän, müşderilere bir gezeklik satyn alyşlar bilen üpjün etmek üçin PVC / ALUMINUM ýagyş ýagyş ulgamy önümini hem öndürýär.“Asfalt” önümimiz, öndürýän başga bir önümimiz, esasanam Günorta-Gündogar Aziýa we Günorta Amerika ýurtlaryndan gelen müşderiler üçin reňkli asfalt şaýlary ulanmak has meşhur bolan ýene bir wariant goşmak üçin.

FORSETRA, müşderi üçin güýçli we owadan jaý gurmagyň biziň üçin ajaýyp hilli önümiň abraýyny gazanmak ýaly möhümdigine ynanýar.Şol sebäpden, Hytaýyň hemme ýerinde her dürli çig malyň iň gowusyny alýarys we önümimiziň müşderilerimiziň hiline bolan islegini kanagatlandyrmak üçin has ýokary baha we üns bermäge taýýardyrys.Arhitektorlary, gurluşyk kompaniýalaryny, satyjylary we jaý eýelerini gözüňe ýakymly we elementlere garşy durmak üçin döredilen has ýokary üçek plitalary bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.