2020. Iş 20-nji fewralda dowam etdiriler

“Covid-19” -yň ýolbaşçylygyndaky 40 gün dowam eden Hytaý bahar baýramçylygy dynç alyşyndan soň, Forsetra yzyna gaýdyp, 20-nji ýylda önümçilige açyldy.thFewral aýy “Coronavirus” -yň tankydy zarbasynyň täsirinde işgärler doly işlenip bilinmedi we üpjün edijilerimiziň ýeterlik däl kuwwaty, müşderilerimiziň ynamy we goldawy bilen, 200 000-den gowrak daş örtük öndürdik we iberdik. üç aýyň içinde beýleki ýurtlara üçek plitalary.

Hemmeler dünýäde ykdysadyýetiň, esasanam daşary söwdany eksport etmek üçin gaty erbetleşýändigini aýdýarlar.Muny duýduk, ýöne öndürýän ýokary hilli önümimiz we bu ugurda meşhurlygy sebäpli bu meseläni gowy çözýäris.Durmuş aňsat däl, ýöne hiç wagt durmaýar, biz onuň bilen dowam etmeli we hasam gowulaşdyrmaly.

Maskalarymyzy aýyrmak we açyk howada arassa howadan dem almak üçin dileg edeliň.Forsetra üçek plitalary, jaýyňyzy ýapyň we Covid-19 wagtynda sizi Wirusdan goraň ----- Siziň üçegiňiz durmuşymyzyň işidir !!!


Iş wagty: 17-2020-nji aprel