China Expo 2020

2020-nji ýyl ýurtlaryň köpüsi we hemmeler üçin kyn ýyl boldy, sebäbi COVID-19 dünýä ykdysadyýetine uly täsir etdi.Käbir dürli ýurtlarda käbir EXPO-ny ýatyrdyk / yza süýşürdik, bu önümimizi dünýäde hödürlemek mümkinçiligini ýitirmek gaty gynandyryjy.

Hudaý gapyny ýapanda, hemişe size bir penjire açýar diýilýär.Wirusyň täsiri, esasanam häzirki wagtda Hytaýda gowulaşýar.Her bir pudagy ýygnamaga we güllemäge synanyşýar.Gurluşyk işleri Hytaýyň dürli ýerlerinde gaýtadan başlandy, adamlar jemgyýetçilik çäreleri we iş alyp barmak üçin gezelenç etdiler - lezzet bilen, Forsetra Roof Tile Co, Ltd şolaryň biridir.

2020-nji ýyla çenli Şanhaý, Zhengzhouou we Çengdu ýaly dürli şäherlerde geçirilen 3 sany gurluşyk materiallary EXPO-laryna üstünlikli gatnaşdyk.Daş bilen örtülen üçek plitalarymyzy gyssagly bilmek isleýän we satuwy, taslamalary ýa-da öz öýleri bilen önümimize uly gyzyklanma bildirýän müňlerçe potensial müşderini aldyk.Önümlerimiz sergi meýdançalarynda oňyn seslenmelere we gowy synlara eýe boldy.Bu oňyn netijeleriň hemmesi bize uly ynam döretdi we diňe ýokary hilli önümleriň bazaryň ykrar edilmegine we kompaniýanyň esasy bolup biljekdigine ynandyrdy.

SÖOFGI BIZ DURMUŞY WOR IŞI —– Dogry, bu biziň edýänimiz we elimizden gelenini edýäris!123


Iş wagty: Awgust-27-2020