2019-njy ýylyň 19-21-nji iýunynda Ganadaky Halkara Söwda Hepdesine Hangzhou Forsetra Roof Tile Co. Ltd.

2019-njy ýylyň 19-21-nji iýunynda Ganadaky Halkara Söwda Hepdesine Hangzhou Forsetra Roof Tile Co. Ltd.Önümlerimiz sergide gowy kabul edildi we esasy ýerli habar beriş serişdeleri tarapyndan habar berildi.Daşary ýurt bölüminiň müdiri Genri, sergi kompaniýalarynyň wekili hökmünde, esasy çig maldan başlap, ýokary hilli önüme çenli daş bilen örtülen üçek plitalary barada has jikme-jik maglumat berdi, şeýle hem eden ajaýyp taslamalarymyzy görkezdi.

Günbatar Afrikanyň täze bazary hökmünde Gana, müşderiler we sarp edijiler üçekleri saýlamak üçin mümkinçilikleri azdy.Daş bilen örtülen üçek plitalarymyz, esasanam gurluşyk materiallaryny import edijiler we taslama potratçylary üçin ähli myhmanlaryň gözüne täze çykdy.Köp sanly myhman önümimize uly gyzyklanma bildirdi.

Otagymyzda ýüzlerçe myhmany myhman aldyk, üçek plitalarymyz we PVX ýagyş çukurlary bilen baglanyşykly her dürli soraglary bize gowy tanamaga we önümimizi has gowy tanamaga kömek etdik.Müşderileriň we ahyrky ulanyjylaryň köpüsi biz bilen wizit kartoçkalaryny alyşdylar ýa-da nusgalary, reňk çyzgylaryny we broşýuralary ýygnadylar, hatda olaryň käbiri ýerinde sargyt goýmak üçin nagt pul goýdy.Bu sergi doly üstünlik gazandy we gaty gowy netijeler gazandy.Gana jemgyýetlerine täze we owadan görnüşli binalary getirjekdigimize ynanýarys.

habarlar


Iş wagty: Apr-08-2020