Dam örtük materiallary, binagärler üçin möhüm bilim nokatlary

Hytaý daş örtükli üçek plitalary keramiki plitalardan we metal listlerden agaç panellere we sement plitalaryna çenli dürli üýtgeşmeleri başdan geçirdi.Olaryň roly diňe bir zeýkeş suwlaryny gazanmak, pes gatly binalary ýylylyk radiasiýasyndan goramak we könelmek we ş.m.üçek materiallaryýörite akustika döretmek üçin peýdalydyr.Daşky gurşaw hem möhümdir.

 

Häzirki wagtda üçek materiallaryny saýlamagyň çäginde arhitektorlar dürli ululyklary we materiallary goşmak bilen uly saýlama meýdançasyna eýe.Her materialyň we ululygyň özboluşly aýratynlyklary we aýratynlyklary bar.

 

Hytaý daş örtükli üçek plitalary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plitkalar dürli görnüşli eňňit üçekler üçin amatly, drena and we suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligi bar.Adatça, ýokarky gatda ýagyş suwlaryny ýygnaýan we ugrukdyrýan ýokarky bölekden we turbalaryň arasyndaky baglanyşygy öz içine alýan aşaky bölekden durýar.Öndürmek üçin gaty arzan we dürli materiallardan ýasalýar, şonuň üçin adatça pes dykyzlykly ýaşaýyş ýerlerinde ýüze çykýar.

 

Terracotta: Umumy görnüş egri, tekiz ýa-da ikisi, hersi başga birleşdiriji agza gabat gelýär.Terrakota, ýokary temperaturada palçyk garyndysyny hasaplamak arkaly ýasalýar.Terakotta plitalarynyň göterijilik ukyby pes bolsa-da, oda çydamly, çydamly we az hyzmat etmek üçin çykdajylar.

 

Aýnadan ýasalan plitkalar: Aýnadan ýasalan plitkalar, terrakota plitalaryndaky syrçany ýapmak arkaly ýasalýar.Glalpyldawuk gatlakdaky dürli reňkler we örtükler arkaly ýagtylyk radiasiýasy şöhlelenýär ýa-da sorulýar.Glalpyldawuk gatlak bu materialy has suw geçirmeýän we aşaga çydamly edýär.Aboveokardaky sebäplere görä bu material has gymmat bolar.

 

Sement kafel: Keramiki kafel bilen deňeşdirilende, bu material has gowy mehaniki aýratynlyklara, has gowy agramyna we suwuň pes sorulmagyna eýe.Duman garşy we ýele garşy gowy öndürijiligi sebäpli pes temperaturaly howa meýdanlary üçin amatly.

 

Aýna plitalary: Gaýtadan ulanylýan we uzak dowam edýän, adatça gara neýlon bazasyna ýerleşdirilýär.Esasy howa aýlanyşyny emele getirip, ýylylyk we energiýa çykdajylaryny azaltmak üçin üçek plitalaryna ýylylygy siňdirýär we iberýär.

 

China Pvc üçek gutter: ýeňil we poslama çydamly.Olaryň ýüzi dykyz we tekiz we suwy siňdirmeýär, şonuň üçin arassalamak aňsat.Dürli dizaýn we dürli tereziler üçin amatly.Singleekeje sahypanyň ölçegi adaty plitkalardan has uly bolsa-da, bu asfalt netijeliligini ýokarlandyrar.

 

PET (plastmassa) üçek plitalary: gaýtadan işlenen PET plastik çüýşelerden ýasalan, ýeňil, tygşytly we biodegrirlenip bilner.Dürli tereziniň we görnüşleriň dizaýny üçin amatly.

 

Metal kafel: ýeňil agram we gurmak aňsat.Adatça, içerde gyzgynlygyň ýokarlanmagyna getirýän gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetleri ýok.Şonuň üçin metalyň görnüşine we derisine görä okislenme we poslama meselelerini göz öňünde tutmaly.

 

Hytaý Gýote Asfalt Şingles: köplenç asfalt laminasiýa we keramiki bölejikler ýaly öndürijiligi ýokarlandyrýan maddalary öz içine alýar.Olary dürli galyňlygyň we görnüşleriň dizaýnlarynda tapyp bilersiňiz.Hyzmat möhleti beýleki materiallardan has gysga, ýöne has tygşytly.

 

Gün üçegi plitalary: Gurmak we önümçilik çykdajylary köp bolsa-da, gün energiýasy elektrik öndürmek üçin ulanylyp bilner.Bu ulgamyň täsiri, Güne tarap burça baglydyr.

 

Agaç gysgyçlary: takyk gurnamaly, agaç gysgyçlary çydamly we asyl akustiki aýratynlyklaryny saklamaly.Şeýle-de bolsa, howa sebäpli olar poslama we biologiki serişdelerden aşgazana sezewar bolýarlar.

 

Şifer: Dürli ululykdaky we şekilli tekiz daş.Zeýkeş suwuny üpjün etmek üçin adatça dik eňňit üçeklerde ulanylýandygy sebäpli, labyryň takyklygyny üpjün etmek zerurdyr.

 

“Forsetra Roof Tile Co., Ltd.” 2017-nji ýylda döredildidaş bilen örtülen metal üçek plitalary öndürmek, asfalt gysgyçlar we PVC / ALUMINUM ýagyş akabasy.Şeýle hem ýeňil polat çarçuwaly gurluş jaýlary üçin ýokary sinkli polat truss öndürýäris.Jaý gurluşygyna degişli gurluşyk materiallarynyň hemmesi bilen müşderilerimize bir nokatly söwda hyzmatlaryny hödürleýäris.

 

FORSETRA, müşderi üçin güýçli we owadan jaý gurmagyň biziň üçin ajaýyp hilli önümiň abraýyny gazanmak ýaly möhümdigine ynanýar.Şol sebäpden, Hytaýyň hemme ýerinde her dürli çig malyň iň gowusyny alýarys we önümimiziň müşderilerimiziň hiline bolan islegini kanagatlandyrmak üçin has ýokary baha we üns bermäge taýýardyrys.Arhitektorlary, gurluşyk kompaniýalaryny, satyjylary we jaý eýelerini gözüňe ýakymly we elementlere garşy durmak üçin döredilen has ýokary üçek plitalary bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.


Iş wagty: 13-2020-nji noýabr